1. SPLOŠNO

1.1. Navedeni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev podjetja VIA INTERNATIONAL d.o.o. Kamnik.
   1.2. Kupčevi ali katerikoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le v primeru, da so bili s strani podjetja VIA INTERNATIONAL d. o. o. Kamnik pisno potrjeni.
   1.3. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani podjetja VIA INTERNATIONAL d. o. o. Kamnik pisno potrjeni.
   1.4. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev.
   1.5. Kupec ob izstavitvi naročila, najkasneje pa ob prejemu blaga, sprejme in prizna splošne prodajne pogoje strani podjetja VIA INTERNATIONAL d. o. o. Kamnik.

2. PONUDBE, NAROČILA

   2.1. Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi.
   2.2. V primeru izdaje predračuna/ponudbe pričnejo teči naše obveznosti proti kupcu z dnevom plačila zneska po predračunu / ponudbi.
   2.3. K ponudbi priložene risbe in druge priloge so za nas obvezujoče le, če so v naročilu izrecno določene in navedene. Te priloge smejo služiti le osebni rabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.
   2.4. V primeru kupčeve odpovedi naročila je le ta dolžan podjetju VIA INTERNATIONAL d.o.o. Kamnik povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.
   2.5. Najmanjša vrednost blaga naročenega po naročilu, oziroma najmanjša vrednost posamezne odpreme, storitve, znaša 50€.
   2.6. Plačilni rok začne teči z dnevom odpreme blaga ali opravljene storitve.

3. DOBAVNI ROK

   3.1. Dobavni rok začne teči najkasneje po enem od naslednjih dogodkov:
          a. po pisni potrditvi naročila s strani podjetja VIA INTERNATIONAL d. o. o. Ljubljana
          b. od datuma, ko prodajalec prejme predplačilo
          c. datum, ko kupec izpolni vse tehnične predpostavke, ki so njegova odgovornost.
   3.2. Potrjeni dobavni rok ali datum dobave se lahko podaljša v primeru:
          a. naknadne spremembe  kupčevega naročila (količina ali obseg  blaga in storitve,specifikacija blaga ali storitve ipd.),  za kar je potrebno pridobiti novo naročilo;
          b. v primerih, na katere  podjetje VIA INTERNATIONAL d.o.o. nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile.
          c. kot višjo silo razumemo tudi podaljšanje dobavnih rokov zaradi strojeloma v tovarni našega dobavitelja (podizvajalca), stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno.
          d. Kot višji silo razumemo tudi bistveno podaljšanje dobavnih  rokov naših  dobaviteljev  (podizvajalcev) zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih pod dobaviteljev in podizvajalcev.
   3.3. Če kupec utrpi škodo, povzročeno zaradi zamude dobave blaga ali storitve po krivdi podjetja  VIA INTERNATIONAL d.o.o.  je upravičen do odškodnine za zamudo. Odškodnina lahko znaša največ 0,5 % vrednosti blaga ali storitve za vsak teden zamude ali največ 5 % celotne vrednosti blaga, katero kupec zaradi zamude ni mogel uporabiti pravočasno in ustrezno določilom naročila.

4. PLAČILNI ROK

   4.1. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.
   4.2. V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga, se plačilni  rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po pisnem priznanju reklamacije s strani podjetja VIA INTERNATIONAL d.o.o.
   4.3. V primeru, da kupec znatno krši oziroma zamuja s plačili, si VIA INTERNATIONAL d.o.o. pridržuje pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od pogodbe.
   4.4. Če kupec zamuja s plačilom, če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija, če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. V tem primeru smo upravičeni do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo plačano. Kupec nima pravice do posesti blaga in ga družba VIA INTERNATIONAL d.o.o. prevzame pri takem naročniku.
   4.5. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo kupca.

5. LASTNINSKI PRIDRŽEK

   5.1. Nad dobavljenim blagom si VIA INTERNATIONAL d.o.o. pridržuje lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.
   5.2. Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru nespoštovanja plačilnega roka in naši zahtevi, podjetju VIA INTERNATIONAL d.o.o. predati te terjatve in sicer v višini prodajne cene neplačanega blaga.
   5.3. Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti s klavzulo o lastninskem pridržku.
   5.4. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine podjetja VIA INTERNATIONAL d.o.o. oziroma lastninske pravice nad našim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

6. ZAVAROVANJE PLAČIL

   VIA INTERNATIONAL d.o.o. lahko zahteva za enkratne nakupe višje od 7.000,00 EUR netto zavarovanje plačila v obliki bančne garancije oz. predložitev bianco menic z menično izjavo.

7. JAMSTVO ZA KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA IN STORITVEV

   7.1. Prevzemamo jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi podatki ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori s kupcem.
   7.2. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju,vendar najkasneje 8 dni od prevzema blaga.
   7.3. Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 8 dni šteto od dneva, ko je napako opazil.
   7.4. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake.
   7.5. Kupec mora v primeru zahteve VIA INTERNATIONAL d.o.o. takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.
   7.6. Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo obvezujemo odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.
   7.7. Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in pooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v sam izdelek, zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom.
   7.8. Klavzula o izključitvi jamstva: uporabnik oz. kupec nima nikakršnih pravic dodatnega jamstva glede na ponudbo/naročilo. To pomeni, vse vrste vzročnih škod, ki niso nastale na izdelku navedenim v ponudbi oz. računu kot npr.: izpad proizvodnje, kazenskih obresti in izgube profita, razen   če ni bila dokazana groba malomarnost proizvajalcu, oziroma njegovemu pooblaščenemu zastopniku podjetju VIA INTERNATIONAL d.o.o..             

8. REŠEVANJE SPOROV

   8.1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.
   8.2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Ljubljani.
 
 
ed.06/15