via international d.o.o.

Mednarodna trgovina, zastopanje tujih podjetij

Splošni pogoji poslovanja

1. SPLOŠNO

1.1. Navedeni Via-SPP veljajo za vso prodajo blaga in prodajo storitev.
1.2. Katerikoli drugačni pogoji od Via-SPP veljajo le v primeru, če so bili s strani podjetja VIA INTERNATIONAL d. o. o. Kamnik pisno potrjeni.
1.3. Potrjeni pisni dogovor o odstopanju posamezne točke iz Via-SPP, ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil iz Via-SPP.
1.4. Kupec ob izstavitvi pisnega naročila, sprejme in prizna Via-SPP, ki so objavljeni na spletni strani podjetja VIA INTERNATIONAL d. o. o. Kamnik (v nadaljevanju VIA) in temeljijo na SPP naših dobaviteljev – proizvajalcev blaga.

2. PONUDBE, NAROČILA

2.1. Vsako pisno naročilo kupca, je za podjetja VIA obvezujoče po pisni potrditvi naročila.
2.2. K ponudbi priložena tehnična dokumentacija, je za podjetje VIA obvezujoča le, če se v naročilu izrecno navaja in je s strani kupca pisno potrjena. Te priloge smejo služiti le interni poslovni rabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.
2.3. V primeru odpovedi naročila, je kupec dolžan podjetju VIA povrniti vse stroške, ki so nastali v zvezi z tem naročilom, do dneva odpovedi in na pisni poziv vrniti tudi vso pripadajočo tehnično dokumentacijo.
2.4. Najmanjša vrednost naročila blaga ali storitve je 150 €.
2.5. Če ni drugače dogovorjeno, je plačilni rok definiran najkasneje z izdajo računa podjetja VIA.

3. DOBAVNI ROK

3.1. Dobavni rok za posamično naročilo začne teči najkasneje po enem od naslednjih kriterijev:
a. po pisni potrditvi naročila s strani podjetja VIA
b. od dneva, ko podjetje VIA prejme predplačilo (bančno dokazilo) in je bila prej opravljena pisna
potrditev naročila
3.2. Potrjeni dobavni rok ali datum dobave se lahko podaljša v primeru:
a. naknadne spremembe naročila kupca (količina blaga, obseg storitve, sprememba specif.
blaga ali storitve itd.),  za kar je potrebno pridobiti novo naročilo ali vsaj pisno potrditev podjetja VIA
b. v primerih, na katere podjetje VIA nima nobenega vpliva, npr višja sila
c. kot višjo silo razumemo tudi podaljšanje dobavnega roka zaradi strojeloma pri proizvajalcu,
stavka, naravne in druge nesreče, pojav vojnega stanja in podobno, podaljšanje dobavnih rokov
njihovih pod dobaviteljev in podizvajalcev itd.
3.3. Če kupec utrpi škodo, povzročeno zaradi zamude dobave blaga ali storitve po krivdi podjetja
VIA, je upravičen do odškodnine za zamudo. Odškodnina lahko znaša največ 0,5 % vrednosti blaga
ali storitve za vsak teden zamude ali največ 4 % celotne vrednosti blaga, katero kupec zaradi zamude
ni mogel uporabiti pravočasno in ustrezno določilom naročila.

4. PLAČILNI ROK

4.1. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.
4.2. V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga, se plačilni  rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po pisni potrditvi reklamacije s strani podjetja VIA, ki reklamacijo kupca po prejemu pisnega reklamacijskega zapisnika preveri v vsej dobavni verigi.
4.3. V primeru, da kupec znatno krši oziroma zamuja s plačili realiziranih naročil, si podjetje VIA pridržuje pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od te pogodbe.
4.4. Če kupec zamuja s plačilom in postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti, slabo premoženjsko stanje, težka finančna situacija in ne more nuditi zadostne varščine oz. garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšnje plačilo. V takem primeru smo upravičeni do vračila nepoškodovanega blaga. Neplačano blago je last podjetja VIA in ga lahko v tem primeru ponovno prevzame ali zaseže.
4.5. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega zasega blaga vselej bremenijo kupca.

5. LASTNINSKI PRIDRŽEK

5.1. Nad dobavljenim blagom si podjetje VIA pridržuje lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.
5.2. Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru nespoštovanja plačilnega roka in naši zahtevi, podjetju VIA predati te terjatve in sicer v višini prodajne cene neplačanega blaga.
5.3. Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti s klavzulo o lastninskem pridržku.
5.4. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito lastnine podjetja VIA oziroma lastninske pravice nad našim blagom, do izpolnitve vseh njegovih obveznosti.

6. ZAVAROVANJE PLAČIL

Podjetje VIA lahko zahteva od kupca, za enkratni nakup višji od 5.000,00 EUR zavarovanje plačila v obliki BG oz. predložitev bianco menic z menično izjavo.

7. JAMSTVO ZA KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA IN STORITVEV

7.1. Prevzemamo jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi podatki proizvajalca, ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori s kupcem.
7.2. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 8 dni od prevzema blaga, z pisnim reklamacijskim zapisnikom.
7.3. Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 8 dni šteto od dneva, ko je napako opazil, z pisnim reklamacijskim zapisnikom.
7.4. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga, kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake.
7.5. Kupec mora v primeru zahteve podjetja VIA takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do uveljavljanja reklamacije.
7.6. Če se reklamacija kupca spozna za upravičeno, se jo obvezujemo odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku, ki ga lahko uskladimo z proizvajalcem blaga.
7.7. Ne upošteva se reklamacija, nastala zaradi nestrokovne uporabe ali nestrokovne montaže, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v sam izdelek-blago, zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom-blagom.
7.8. Klavzula o izključitvi jamstva: kupec nima nikakršnih pravic dodatnega jamstva glede na pisno ponudbo ali naročilo. To pomeni, vse vrste vzročnih škod, ki niso nastale na izdelku navedenim v ponudbi oz. računu kot npr. izpad proizvodnje, kazenskih obresti in izgube profita, razen če ni bila dokazana groba malomarnost proizvajalcu oz. njegovemu pooblaščenemu zastopniku podjetju VIA.
7.9. SPP proizvajalca: podjetje VIA prenaša vse garancijske, jamstvene in druge kakovostne pogoje na kupca v okviru SPP vsakega posameznega proizvajalca blaga. SPP vsakega proizvajalca blaga so vselej sestavni del Via-SPP in so objavljeni na spletni strani proizvajalca blaga.

8. REŠEVANJE SPOROV

8.1. Za vse sodne postopke med kupcem in prodajalcem veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.
8.2. Pristojno sodišče za reševanje vseh sporov je Okrožno sodišče v Ljubljani.